1961 Raffaellino olio su tela 68×49

1961 Raffaellino olio su tela 68x49

1961 Raffaellino olio su tela 68×49

1961 Raffaellino olio su tela 68×49